Het huishoudelijk reglement, d.d. 27 april, 2004 Afdrukken
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
MUZIEKVERENIGING KLARENBEEK
zoals vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering van 27 april 2004.
Inleiding:
Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten van Muziekvereniging
Klarenbeek. Wijziging van dit huishoudelijk reglement heeft goedkeuring nodig van
de algemene ledenvergadering; bij wijziging worden de regels gevolgd van art. 16
lid 1,2 en 3 van de statuten.

Artikel 1 Lidmaatschap
1.1 Wie lid wil worden moet zich schriftelijk bij het bestuur van de vereniging
aanmelden. Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij de secretaris.
Opzegging van het lidmaatschap wordt omschreven in artikel 5 lid 2 van de
statuten.
1.2 Het bestuur stelt i.o.m. de dirigent vast, of de plaatsing van een lid
binnen het harmonieorkest en binnen de door het lid gewenste sectie mogelijk
is.
1.3 De contributie dient vooraf te worden betaald; in principe door automatische
incasso na machtiging.
1.4 Elk lid wordt geacht deel te nemen aan alle muzikale en alle andere
aktiviteiten van de vereniging.
Bij verhindering dient men zich tijdig af te melden bij het bestuur en ook
schriftelijk op de formulieren die tijdens de repetitie op de bestuurstafel
liggen.
Bij een concert of concours moet 8 weken van te voren worden afgemeld.
1.5 Bij aanvang van het lidmaatschap wordt 45 euro borg in rekening gebracht
voor in bruikleen verstrekte eigendommen van de vereniging. De borg wordt
weer terugbetaald na beeindiging van het lidmaatschap.
1.6 Bij beëindiging van het lidmaatschap dient het lid terstond zijn financiele
verplichtingen te voldoen en alle eigendommen van de vereniging in te
leveren bij de daarvoor aangewezen personen. (zie artikel 4.1, 5.1 en 6.1
van dit huishoudelijk reglement).
Voor elke maand dat het lid in gebreke blijft kan het bestuur bovendien een
boete opleggen gelijk aan de maandcontributie.

Artikel 2 Bestuur
2.1 Het bestuur heeft een vergaderfrequentie van 1 keer per maand, m.u.v. de
zomervakantie.
Agendapunten dienen 5 werkdagen voor de vergadering te woden ingediend bij
de de secretaris.
2.2 Verkiezing van nieuwe bestuursleden geschiedt door kandidaatstelling van
leden uit de vereniging.
Kandidaten kunnen zich tot 5 werkdagen voor de algemene ledenvergadering
schriftelijk aanmelden bij het bestuur.
2.3 Verkiezing van de voorzitter wijkt niet af van die van andere bestuursleden,
echter wordt deze voorgedragen door het bestuur.
2.4 Een nauwkeurige taakverdeling door het bestuur moet er toe leiden dat elk
bestuurslid als aanspreekpunt dient voor diens toegewezen onderwerpen.
2.5 De kascommissie wordt benoemd door de algemene ledenvergadering.
De kascommissie bestaat uit 2 personen waarvan elk jaar de langstzittende
aftreedt.
2.6 Het bestuur heeft het harmonie-orkest in een aantal secties opgedeeld en
daarvoor sectiehoofden aangewezen, om zo een snellere communicatie te
krijgen.

Artikel 3 Repetities
3.1 Van elk musicerend lid wordt verwacht, op de aanvangsttijd van de repetitie
klaar te zitten, zodat de repetitie op tijd kan beginnen.
3.2 Bij verhindering van het (gedeeltelijk) bijwonen van een repetie, is elk
musicerend lid verplicht zich af te melden bij het bestuur of sectiehoofd en
ook schriftelijk op de formulieren die tijdens de repetitie op de
Bestuurstafel liggen.
3.3 Van elke repetitie wordt een absentielijst bijgehouden, met als doel om bij
regelmatig verzuim het betreffende lid daarop aan te spreken.

Artikel 4 Instrumenten
4.1 Voor beheer van het instrumentarium heeft het bestuur twee personen
aangewezen (één voor het slagwerk en het koper, en één voor het hout).
Zij voeren de administratie over de instumenten en houden het bestuur
hiervan op de hoogte.
4.2 Elk lid heeft de mogelijkheid een instrument te lenen van de vereniging.
Dit dient dan alleen gebruikt te worden ten dienste van de vereniging.
Bij elk ander gebruik moet vooraf goedkeuring verleend worden door het
bestuur, waarbij de verzekering voor evt. schade komt te vervallen, en de
schade voor eigen rekening is.
4.3 Het instrument in bruikleen dient op zorgvuldige manier behandeld te worden,
zoals is aangegeven tijdens de overhandiging door het bestuur of op
instructies van de docent.
4.4 Eigen instrumenten van leden kunnen voor een door het bestuur te beoordelen
bedrag, door de vereniging worden verzekerd.
4.5 Reparaties aan instrumenten in bruikleen moeten altijd eerst gemeld worden
aan het bestuur.
4.6 De reparatie van een eigen instrument van een lid wordt betaald door de
vereniging, echter wordt het lidmaatschap binnen 1 jaar na reparatie
opgezegd, zal i.o.m. het bestuur het gehele of een gedeelte van het bedrag
terugbetaald worden.
Wordt het lidmaatschap in het tweede jaar na reparatie beeindigd, dan dient
2/3 deel, en in het derde jaar na reparatie 1/3 deel terugbetaald te worden
aan de vereniging.

Artikel 5 Uniformen
5.1 Voor het beheer van de uniformen heeft het bestuur één persoon aangewezen.
Deze voert de administratie over de uniformen en houdt het bestuur op de
hoogte.
5.2 Voorschriften over het dragen van het uniform worden op een voorafgaande
repetitie door het bestuur aangegeven.
5.3 De uniformen mogen niet in een plastic kledinghoes bewaard worden i.v.m.
beschadiging.
5.4 Reparaties altijd eerst melden aan de aangewezen persoon.

Artikel 6 Bladmuziek
6.1 Voor het beheer van de bladmuziek zijn twee personen aangewezen.
Zij voeren de administratie over de bladmuziek en houden het bestuur op de
hoogte.
6.2 Alle bladmuziek die in bruikleen wordt uitgegeven, wordt geregistreerd.
6.3 Elk lid is verplicht, de uitgedeelde stukken, bundels of boekwerken,
zorgvuldig te bewaren en niet te beschadigen. Aantekeningen moeten altijd
met potlood worden gedaan en voor inlevering weer zijn verwijderd.
6.4 Bij beschadiging of verlies van 1 partij, wordt 7 euro in rekening gebracht.
6.5 Bij beschadiging of verlies van 1 bundel of boekwerk, wordt een bedrag in
rekening gebracht dat door het bestuur wordt vastgesteld.

Artikel 7 Algemene zaken
7.2 Elke laatste repetitie van de maand, m.u.v. de zomervakantie, wordt de
nieuwsbrief voor de volgend maand uitgegeven. De leden van het harmonie-,
opleidings- en aspiranten-orkest krijgen deze op de repetitieavond. De
rustende leden, ereleden, zieke leden en leerlingen die nog niet geplaatst
zijn in een orkest krijgen deze via de post of email.
7.3 In alle gevallen van onvolledigheid van de huishoudelijke reglementen
beslist het bestuur.
Laatst aangepast op maandag 28 juni 2010 16:15