De acte met de statuten, d.d. 18 juni 2002 Afdrukken
STATUTEN VAN EEN VERENIGING

Heden, achttien juni twee duizend twee,
verschenen voor mij, Mr Edward Boudewijn Blankhart, notaris
gevestigd te Beekbergen, gemeente Apeldoorn:
1. a. de heer Cornelis van Kolmeschate, geboren te Meppel op
acht oktober negentien honderd veertig, ongehuwd zon-
der een geregistreerd partnerschap te zijn aangegaan,
wonende te 7311 AA Apeldoorn, Van Huutstraat 16,
(gelegitimeerd d.m.v. ...);
 
b. mevrouw Mariska Wilhelmina Johanna Schipper, geboren
te Apeldoorn op een en twintig mei negentien honderd
tachtig, ongehuwd zonder een geregistreerd partner-
schap te zijn aangegaan wonende te 7382 AH Klarenbeek,
de Kar 5,
(gelegitimeerd d.m.v. ...);
de verschenen personen sub 1.a. en b. ten deze handelende
als bestuurders van de te Klarenbeek statutair gevestigde
vereniging: De Christelijke Muziekvereniging "Wilhel-
mina", kantoorhoudende te 7333 HC Apeldoorn, Hunze 10,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor De Veluwe
en Twente onder nummer 40102759;
2. a. de heer Wilhelmus Bernardus Henricus Vredegoor, gebo-
ren te Voorst op acht november negentien honderd vijf-
tig, gehuwd, wonende te 7382 BE Klarenbeek, Molenweg
1A,
(gelegitimeerd d.m.v. ...);
b. mevrouw Tonke Middelkoop, geboren te Zeist op achttien
november negentien honderd acht en zestig, gehuwd,
wonende te 7325 PD Apeldoorn, Het Kasteel 271,
(gelegitimeerd d.m.v. ...);
de verschenen personen sub 2.a. en b. ten deze handelende
als bestuurders van de te Klarenbeek statutair gevestigde
vereniging: Harmonieorkest Amicitia, kantoorhoudende te
7382 DA Klarenbeek, Polveensweg 5, ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel voor De Veluwe en Twente onder
nummer 40102147.
De verschenen personen verklaarden:
INLEIDING
De Christelijke muziekvereniging "Wilhelmina" is opgericht
op acht januari negentien honderd acht.
Het Harmonieorkest "Amicitia" is opgericht op een oktober
negentien honderd acht.
Dat genoemde verenigingen een fusie zijn aangegaan.
De statuten van de nieuwe vereniging zijn nog niet opgenomen
in een notariële akte.
Bij besluit van de algemene ledenvergaderingen van voormelde
verenigingen, van respectievelijk dertien juni twee duizend
twee en veertien juni twee duizend twee, is besloten de
statuten van de vereniging te doen opnemen in een notariele
akte.
De statuten luiden zoals hierna omschreven.
STATUTEN
Naam en zetel
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: Muziekvereniging Klaren-
beek.
2. Zij heeft haar zetel te Klarenbeek, deels gemeente
Apeldoorn, deels gemeente Voorst.
Doel
Artikel 2
1. Het doel van de vereniging is het uitoefenen van de
amateuristische muziekbeoefening.
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
- het houden van repetities en andere oefening;
- het geven van uitvoeringen;
- het deelnemen aan muziekwedstrijden;
- andere wettige activiteiten die het doel bevorderen.
Duur
Artikel 3
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het boekjaar van de vereniging is het kalenderjaar.
Lidmaatschap
Artikel 4
1. De vereniging kent leden, juniorleden en ereleden.
2. Leden zijn zij die zich schriftelijk als lid bij het be-
stuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn
toegelaten. Hiervan blijkt uit een door het bestuur af-
gegeven verklaring.
Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de alge-
mene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
2. Juniorleden zijn leden die jonger dan zestien jaar zijn.
Juniorleden hebben uitsluitend het recht om de algemene
ledenvergadering bij te wonen.
Zij hebben daarin geen stemrecht, maar wel het recht om
het woord te voeren.
3. Ereleden zijn leden die op voorstel van het bestuur door
de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd vanwege
de omstandigheid dat zij zich in het bijzonder
verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging.
3. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden over-
gedragen of door erfopvolging worden verkregen.
Artikel 5
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting
2. Opzegging van het lidmaatschap. Zij geschiedt
schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een
opzeggingstermijn van ten minste acht weken.
Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk:
a. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan
worden het lidmaatschap te laten voortduren;
b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten
van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn
verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medege-
deeld (tenzij het betreft een wijziging van de gelde-
lijke rechten en verplichtingen);
c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meege-
deeld tot omzetting van de vereniging in een andere
rechtsvorm of tot fusie.
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging
wordt door het bestuur gedaan:
- wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk
te zijn aangemaand niet volledig aan zijn geldelijke
verplichtingen jegens de vereniging over het lopende
boekjaar heeft voldaan;
- wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de
vereisten die op dat moment door de statuten voor het
lidmaatschap worden gesteld.
De opzeggingstermijn is ten minste vier weken.
De opzegging kan evenwelonmiddellijke beëindiging van
het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijker-
wijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lid-
maatschap te laten voortduren.
De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave
van de redenen.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uit-
gesproken wanneer een lid in strijd met de statuten,
reglementen of besluiten van de vereniging handelt of
wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt
Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo
spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met
opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd bin-
nen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in be-
roep te gaan bij de algemene ledenvergadering.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is
het lid geschorst.
Een geschorst lid heeft geen stemrecht.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar ein-
digt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door
het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.
Donateurs
Artikel 6
1. Donateurs zijn zij, die door het bestuur als donateur
zijn toegelaten. Het bestuur is bevoegd het donateur-
schap door schriftelijke opzegging te beëindigen.
2. Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een
geldelijke bijdrage te verlenen, waarvan de minimale
omvang door de algemene ledenvergadering wordt
vastgesteld.
Contributies
Artikel 7
Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De
hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de algemene
ledenvergadering.
Bestuur
Artikel 8
1. Het bestuur bestaat uit ten minste zeven en ten hoogste
negen natuurlijke personen, die uit hun midden een
secretaris en een penningmeester aanwijzen.
De voorzitter wordt direct gekozen door de algemene
ledenvergadering door middel van een in het huishoudelijk
reglement opgenomen wijze.
2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering
benoemd uit de leden van de vereniging.
De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursle-
den vast.
3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van re-
denen door de algemene ledenvergadering worden geschorst
en ontslagen. De algemene ledenvergadering besluit tot
schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde
van de uitgebrachte stemmen.
4. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering
niet binnen drie maanden daarna tot ontslag heeft beslo-
ten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid
gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verant-
woorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bij-
staan
5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maxi-
maal DRIE (3) jaar. Onder een jaar wordt te dezen
verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse
algemene ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af
volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een
volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddel-
lijk herbenoembaar.
6. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid l ver-
melde minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin
bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een
algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorzie-
ning in de vacature(s) aan de orde komt.
7. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur
is het bepaalde in de artikelen 11 tot en met 14 zoveel
mogelijk van toepassing.
Artikel 9
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de alge-
mene ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aan-
gaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of
bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde
sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld
van een ander verbindt.
Artikel 10
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de
voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmees-
ter, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.
Algemene ledenvergaderingen
Artikel 11
De algemene ledenvergaderingen worden gehouden te
Klarenbeek.
Artikel 12
1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de le-
den die niet geschorst zijn alsmede degenen, die daartoe
door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering zijn
uitgenodigd.
Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waar-
in het besluit tot zijn schorsing wordt behandeld, en is
bevoegd daarover dan het woord te voeren.
2. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid
één stem in de algemene ledenvergadering. Ieder stemge-
rechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schrif-
telijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn
stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee per-
sonen als gevolmachtigde optreden.
3. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden,
ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits
met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht
als een besluit van de algemene ledenvergadering. Dit
besluit kan ook schriftelijk tot stand komen.
4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de
algemene ledenvergadering worden gehouden.
5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statu-
ten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden
genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voor-
stel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van per-
sonen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen
meer dan twee personen door niemand een volstrekte meer-
derheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee per-
sonen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig
na tussenstemming.
Artikel 13
1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de
voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het oudste
in leeftijd aanwezige bestuurslid.
Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de ver-
gadering zelf in haar leiding.
2. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uit-
gesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is
beslissend.
Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit,
voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vast-
gelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oor-
deel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan
vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid
van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming
niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemge-
rechtigde aanwezige dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van
de oorspronkelijke stemming.
3. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden
notulen gehouden door de secretaris of door een door de
voorzitter aangewezen persoon.
Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende
algemene ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daar-
van door de voorzitter en de secretaris van die vergade-
ring ondertekend.
Artikel 14
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalen-
derjaar.
Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering
gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de
algemene ledenvergadering. In deze algemene ledenvergade-
ring brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang
van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid.
Het legt de balans en de staat van baten en lasten met
een toelichting ter goedkeuring aan de algemene ledenver-
gadering over.
Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden;
ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan
wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte vorde-
ren van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze ver-
plichtingen nakomen.
2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in
het vorige lid aan de algemene ledenvergadering niet \
overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant
als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk
Wetboek, dan benoemt de algemene ledenvergadering, jaar-
lijks, een commissie van ten minste twee leden die geen
deel van het bestuur mogen uitmaken.
3. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van
haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te
verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te to-
nen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereni-
ging te geven.
4. De commissie onderzoekt de in lid 1 en lid 3 bedoelde
stukken
5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie
bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op
kosten van de vereniging door een deskundige doen bij-
staan. De commissie brengt aan de algemene ledenverga-
dering verslag van haar bevindingen uit.
Artikel 15
1. Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur
bijeengeroepen zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt of
daartoe op grond van de wet verplicht is.
2. Op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende ge-
deelte van de stemgerechtigde leden is het bestuur
verplicht tot het bijeenroepen van een algemene leden-
vergadering, te houden binnen vier weken na indiening van
het verzoek.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg
wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeen-
roeping van de algemene ledenvergadering overgaan op de
wijze als in lid 3 bepaald of door middel van een adver-
tentie in ten minste één veel gelezen dagblad.
De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden
belasten met de leiding van de vergadering en het opstel-
len van de notulen.
3. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering ge-
schiedt door schriftelijke mededeling aan de stemgerech-
tigden op een termijn van ten minste zeven dagen.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen ver-
meld.
Statutenwijziging
Artikel 16
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door
een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is
opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de
statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering
ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging
hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag
van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin
de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een
daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen
tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd
gehouden.
3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene leden-
vergadering slechts worden besloten met een meerderheid
van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte
stemmen
4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daar-
van een notariële akte is opgemaakt.
Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statu-
tenwijziging te doen verlijden.
5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing,
indien in de algemene ledenvergadering alle stemgerech-
tigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit
tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift
van de akte van statutenwijziging en een volledige door-
lopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging
luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer
van Koophandel en Fabrieken gehouden register.
Ontbindinq en vereffening
Artikel 17
1. Het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2, 3 en 5 is van
overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene
ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.
2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige
lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig
saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het
doel van de vereniging.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor
zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de
statuten zoveel mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uit-
gaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden
"in liquidatie".
5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de
vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn.
6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moe-
ten worden bewaard gedurende tien jaren na afloop van de
vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars
als zodanig is aangewezen.
Reglementen
Artikel 18
1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglemen-
ten vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden
geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig
wordt voorzien.
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig
zijn met de wet of met deze statuten.
3. Op besluiten tot vaststelling en. tot wijziging van een
reglement is het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2 en 5
van overeenkomstige toepassing.
Slotbepaling
Artikel 19
Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle
bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan
andere organen zijn opgedragen.
Slotverklaring
Tenslotte verklaarden de verschenen personen:
Als eerste bestuurders worden benoemd:
1. de heer W.B.H. Vredegoor, hiervoor sub 2.a genoemd, als
voorzitter;
2. de heer Victor Martinus Hulleman, geboren te Voorst op
achttien november negentien honderd zeven en zeventig,
wonende te 7382 DA Klarenbeek, Polveensweg 5, ongehuwd
zonder een geregistreerd partnerschap te zijn aangegaan,
als secretaris;
3. mevrouw T. Middelkoop, hiervoor sub 2.b genoemd, als
penningmeester;
4. de heer Evert Jan Wolters, geboren te Apeldoorn op negen
en twintig mei negentien honderd een en zeventig, wonende
te 7325 HB Apeldoorn, Het Verlaat 59, gehuwd, als
bestuurslid;
5. mevrouw M.W.J. Schipper, hiervoor sub 1.b genoemd, als
bestuurslid;
6. de heer Hendrikus Johannes Paalman, geboren te Voorst op
vijf en twintig april negentien honderd zes en vijftig,
wonende te 7382 AD Klarenbeek, Broekstraat 43, gehuwd,
als bestuurslid;
7. de heer C. van Kolmeschate, hiervoor sub 1.a genoemd, als
bestuurslid.
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Beekbergen op de
datum, in het hoofd dezer akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de ver-
schenen personen hebben deze eenparig verklaard van de
inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige
voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze
akte na beperkte voorlezing door de verschenen personen en
mij, notaris, ondertekend.

Volgt ondertekening.


UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT,
op achttien juli twee duizend twee
door mij, Mr Hendrik Jan Gerrit
Hulleman, kandidaat-notaris, als
plaatsvervanger van Mr Edward
Boudewijn Blankhart, notaris
gevestigd te Beekbergen, gemeente
Apeldoorn.
Laatst aangepast op maandag 28 juni 2010 16:12