donderdag, 22 mrt 2018
You are here: Home Statuten De Acte van Fusie, d.d. 18 juli 2002
De Acte van Fusie, d.d. 18 juli 2002 Afdrukken E-mailadres
Heden, achttien juli twee duizend twee, verscheen voor mij,
Mr Hendrik Jan Gerrit Hulleman, hierna te noemen: notaris,
als waarnemer van Mr Edward Boudewijn Blankhart, notaris,
gevestigd te Beekbergen, gemeente Apeldoorn:
mevrouw Evelina van den Hoorn-Bronkhorst, geboren te
Apeldoorn op zeventien januari negentien honderd acht en
zestig, ten deze woonplaats kiezend ten kantore van genoemde
notaris Blankhart, te 7361 ZD Beekbergen, Wolterbeeklaan 3,
ten deze handelende als mondeling gevolmachtigde van:

1. a.de heer Cornelis van Kolmeschate, geboren te Meppel op
acht oktober negentien honderd veertig, ongehuwd zon-
der een geregistreerd partnerschap te zijn aangegaan,
wonende te 7311 AA Apeldoorn, Van Huutstraat 16,
(gelegitimeerd d.m.v. ...);
b. mevrouw Mariska Wilhelmina Johanna Schipper, geboren
te Apeldoorn op een en twintig mei negentien honderd
tachtig, ongehuwd zonder een geregistreerd partner-
schap te zijn aangegaan wonende te 7382 AH Klarenbeek,
de Kar 5,
(gelegitimeerd d.m.v. ...);
de verschenen personen sub l.a. en b. bij het geven van
voormelde volmacht handelende als bestuurders van de te
Klarenbeek statutair gevestigde vereniging: De Chris-
telijke Muziekvereniging "Wilhelmina", kantoorhoudende
te 7333 HC Apeldoorn, Hunze 10, ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel voor De Veluwe en Twente onder nummer
40102759;
2. a. de heer Wilhelmus Bernardus Henricus Vredegoor, gebo-
ren te Voorst op acht november negentien honderd vijf-
tig, gehuwd, wonende te 7382 BE Klarenbeek, Molenweg
1A,
(gelegitimeerd d.m.v. ...);
b. mevrouw Tonke Middelkoop, geboren te Zeist op achttien
november negentien honderd acht en zestig, gehuwd,
wonende te 7325 PD Apeldoorn, Het Kasteel 271,
(gelegitimeerd d.m.v. ...);
de verschenen personen sub 2.a. en b. bij het geven van
voormelde volmacht handelende als bestuurders van de te
Klarenbeek statutair gevestigde vereniging:
Harmonieorkest Amicitia, kantoorhoudende te 7382 DA
Klarenbeek, Polveensweg 5, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel voor De Veluwe en Twente onder nummer
40102147.
De verschenen persoon, handelende als gemeld verklaarde:
INLEIDING
- De Christelijke muziekvereniging "Wilhelmina", hierna te
noemen: Wilhelmina is opgericht op acht januari negentien
honderd acht.
- Het Harmonieorkest "Amicitia", hierna te noemen Amicitia
is opgericht op een oktober negentien honderd acht.
- dat door de besturen van Wilhelmina en Amicitia een
fusievoorstel zoals bedoeld in artikel 312 van boek 2 van
het Burgelijk Wetboek en gedateerd op zeven mei twee
duizend twee is opgesteld.
- dat het voorstel tot fusie met de schriftelijke toelich-
ting van de besturen van Wilhelmina en Amicitia zijn
neergelegd ten kantore van het handelsregister gehouden
bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Veluwe en
Twente en op de adressen van beide verenigingen en op de
leestafel tijdens de wekelijkse gezamenlijke repetities en
dat deze neerlegging is aangekondigd in de editie van het
Dagblad Trouw van elf mei twee duizend twee.
- dat niet door (een) belanghebbende(n) verzet is ingediend
tegen het voorstel tot fusie op de wijze als bepaald in
artikel 316 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek waarvan
blijkt uit een aan de akte gehechte kopie van een verkla-
ring van de griffier van de Arrondissementsrechtbank te
Zutphen de dato twee juli twee duizend twee;
- dat overeenkomstig het bepaalde in artikel 317
van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en na het verstrij-
ken van de daarin genoemde termijn van één maand en met
inachtneming van alle toepasselijke statutaire voorschrif-
ten het besluit tot fusie is genomen welke besluiten ge-
lijk zijn aan het door de besturen gedane voorstel tot
fusie en van welke besluiten blijkt uit aan deze akte ge-
hechte notulen;
- dat derhalve ingaande de dag na heden de fusie Wilhelmina
en Amicitia zal zijn tot stand gekomen waarbij de nieuw
bij deze akte op te richten vereniging onder algemene
titel het vermogen van de twee verdwijnende verenigingen
verkrijgt;
- dat de naam van de nieuwe vereniging zal luiden
Muziekvereniging Klarenbeek en dat de statuten zullen
luiden zoals die zijn vastgelegd bij notariële akte op
achttien juni twee duizend twee voor mij notaris verleden;
- dat gebleken is dat terzake van de in deze akte geconsta-
teerde fusie de vormvoorschriften in acht zijn genomen
voor alle besluiten die de wet en de statuten voor het tot
stand komen van de fusie vereisen en dat voor het overige
de daarvoor in de wet en in de statuten gegeven
voorschriften zijn nageleefd.
Slotverklaringen.
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde ten-
slotte:
Als eerste bestuurders worden benoemd:
1. de heer W.B.H. Vredegoor hiervoor sub 2.a genoemd, als
voorzitter;
2. de heer Victor Martinus Hulleman, geboren te Voorst op
achttien november negentien honderd zeven en zeventig,
wonende te 7382 DA Klarenbeek, Polveensweg 5, ongehuwd
zonder een geregistreerd partnerschap te zijn aangegaan,
als secretaris;
3. mevrouw T. Middelkoop, hiervoor sub 2.b genoemd, als
penningmeester;
4. de heer Evert Jan Wolters, geboren te Apeldoorn op negen
en twintig mei negentien honderd een en zeventig, wonende
te 7325 HB Apeldoorn, Het Verlaat 59, gehuwd, als
bestuurslid;
5. mevrouw M.W.J. Schipper, hiervoor sub 1.b genoemd, als
bestuurslid;
6. de heer Hendrikus Johannes Paalman, geboren te Voorst op
vijf en twintig april negentien honderd zes en vijftig,
wonende te 7382 AD Klarenbeek, Broekstraat 43, gehuwd,
als bestuurslid;
7. de heer C. van Kolmeschate, hiervoor sub 1.a genoemd, als
bestuurslid.
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
Deze akte is verleden te Beekbergen, gemeente Apeldoorn, op
de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgege-
ven en toegelicht.
Zij heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte
geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de
inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud
in te stemmen. Onmiddellijk daarna is de akte beperkt
voorgelezen en door de verschenen persoon en mij, notaris,
ondertekend.

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT,